دندانپزشکان

یکی از کارهای عمده گروه رادین در طی سال های متمادی طراحی و اجرای تخصصی دندان پزشکی های مختلف در سطح شهر تهران و بعضا شهرستانها بوده است که در انجام این مهم از اکیپ های تخصصی و آزموده این فن اعم از تاسیسات مکانیکی و برقی ، و از متریال مدرن در سطح دندان پزشکی های روز دنیا مطابق بازخورد محل احداث مطب استفاده نموده است.
در طراحی این مکان ها تمامی نکات فنی ، منطبق بر فضای قابل دسترسی جهت طراحی اعم از اتاق مدریت ، اتاق استریلیزاسیون ، اتاق جراحی ، اتاق معاینه ، آبدارخانه ، مکان مخصوص استقرار کمپرسور ، کابینتهای دندان پزشکی ، یونیتها ، نگاتوسکوپ ، سیستم های تهویه هوا ، دستگاه یونایزر آب ، رادیوگرافی پرتابل یا احداث اتاق سربکوب رادیوگرافی ، او پی جی ، سالن انتظار ، کانتر منشی مد نظر واقع می گردد.